«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2013

E-mail Печать PDF

 Протокол № 1

чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства

 «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

 

 

«02» квітня 2013 року                                                                                                                м. Гайсин

                                                                                                                       

Місце проведення Засідання:

                                                 вулиця 50-річчя СРСР, 15А, місто Гайсин, Вінницької області, приміщення актової зали

 

                                                                                                                    Дата проведення Зборів: 02 квітня 2013 року

   Час проведення реєстрації:  з 10:00 до 10:45 години          

                                                     Час проведення Зборів: початок – 11:00 год., закінчення  12:30 год.

                                                                                                                                                                                                                  Присутні:

                                                                          Акціонерів  - 3                                                                   Кількість голосів – 4 017            

                                          Процент до загальної кількості (5 220) голосів – 76,9540

 

                                                                              Голова зборів: Спеней Павло Павлович         

                                                                                      Секретар: Мамрига Лариса Анатоліївна

 

 

     Чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», (надалі – Товариство), розпочато о 11:00 годин.  Директор Спеней Павло Павлович довів до відома акціонерів інформацію про порядок повідомлення акціонерів  про проведення чергових Загальних зборів акціонерів  Товариства, а саме: акціонери Товариства були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв’язку, інформація про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, з відповідним  Порядком  денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України», на стрічці новин   Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Перелік акціонерів Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», які мают право на участь у чергових Загальних зборах Товариства, складений  Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 27 березня 2013 року в кількості 66 власників цінних паперів.

 Спеней Павло Павлович оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів (надалі - Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС». Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах -   4 017, що становить 76,9540 відсотків від загальної кількості (5 220) голосуючих акцій (голосів). Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів є. Чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС» вважаються правомочними.

 

Слухали:

По першому питанню Порядку денного Спенея Павла Павловича, який запропонував для проведення чергових Загальних зборів акціонерів  обрати Робочі органи  у наступному складі:

Голова Зборів:  Спеней Павло Павлович;  

Секретар:  Мамрига Лариса Анатоліївна;

Лічильна комісію у складі Голови комісії:  Кальник Валентини Григорівни.

 

Голосували:     

«За» - 4 017 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.  

                          

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи  для проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова Зборів:  Спеней Павло Павлович;  

Секретар:  Мамрига Лариса Анатоліївна;

Лічильна комісію у складі Голови комісії:  Кальник Валентини Григорівни.

 

Роботу Загальних зборів продовжив Голова зборів Спеней Павло Павлович з пропозицією затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів - до 10 хвилин, для пропозицій,  запитань та відповідей –  до 5 хвилин.

Примітки: Дана пропозиція є Питанням другим Переліку питань, які виносяться на голосування чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Голосували:     

«За» -  4 017 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.  

                          

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів:  для виступів - до 10 хвилин, для запитань та відповідей –  до 5 хвилин.

 

Слухали: По третьому питанню Порядку денного Спенея Павла Павловича, який довів до відома акціонерів, що:

- згідно  Протоколу Реєстраційної комісії,  підписаного  Головою  Реєстраційної  комісії Кальник Валентиною Григорівною, фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників -  не було, не дійсних Бюлетенів для голосування - не виявлено;

- Рішенням Наглядової ради (Протокол № 1 від 22 лютого 2013 року) було затверджено Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», призначених на 02 квітня 2013 року. За період підготовки до Загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило, зміни до Порядку денного Наглядовою радою, не вносилися. Враховуючи те, що повідомлення  акціонерів про  призначення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», включає інформацію «Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)» та відсутність змін до наданої інформації акціонерам персонально, Спеней Павло Павлович запропонував:

-  Затвердити  результати Реєстраційної комісії та наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)  чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

     1.Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та

        членів Лічильної комісії.

     2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

     3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування)

       чергових Загальних зборів акціонерів.

     4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття

       рішення за наслідками розгляду звіту.

     5. Звіт  Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду

        звіту.

     6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду

         звіту.

     7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу)

         Товариства за 2012 рік.

     8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік.

     9. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2012 рік.

     10. Відкликання та обрання Виконавчого органу.

     11. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.

     12. Відкликання та обрання Ревізора.       

 

Голосували:     

«За» -  4 017  голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.  

 

Ухвалили:

1. Затвердити  результати Реєстраційної комісії та вищезазначений Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)  чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Слухали:

По четвертому питанню Порядку денного Директора Спенея Павла Павловича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Звіт (Директора) Виконавчого органу Товариства наданий для затвердження Загальними зборами.

    

Голосували:     

«За» -  4 017   голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» -немає.

 

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

 

Слухали:

По п’ятому питанню Порядку денного Голову Наглядової ради Спенея Олександра Павловича, який довів до відома акціонерів результати  роботи Наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав  Звіт Наглядової ради Товариства  за 2012 рік,  згідно якого Наглядова рада працювала в межах  повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Звіт Наглядової ради наданий для затвердження Загальними зборами.

 

Голосували:     

«За» -  4 017 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» -немає.

 

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік - затвердити

 

Слухали:

По шостому питанню Порядку денного Ревізора Бромот Валентину Миколаївну, яка  зачитала Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти за звітний період справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів.

2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України.

3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням облікової політики.

4. Дані бухгалтерських рахунків співставленні в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2012 року.

5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.

6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

 

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Звіт Ревізора, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

 

Голосували:     

«За» - 4 017 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» -немає.

 

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізора, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

 

Слухали:

По сьомому питанню Порядку денного Ревізора Бромот Валентину Миколаївну, яка  зачитала Висновок Ревізора, складеного на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»  за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Директором Спенеєм Павлом Павловичем та Головним бухгалтером Кальник Валентиною Григорівною.

 

 Висновок Ревізора наступний: Товариство в звітному 2012 році працювало з дотриманням вимог чинного законодавства України, порушень Ревізором не виявлено.

 

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізора, Баланс станом на 31 грудня 2012 року та фінансовий звіт за 2012  рік в цілому.

     

Голосували:    

«За» - 4 017 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» -немає.

 

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізора, Баланс станом на 31 грудня 2012 року та фінансовий звіт за 2012  рік в цілому.

  

Слухали:

По восьмому  питанню Порядку денного інформацію Головного бухгалтера Кальник Валентини Григорівни про розподіл прибутку та покриття збитків, який отриманий відповідно статей «Доходів та Витрат» за 2012 рік та Стандартів бухгалтерського обліку,  на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2012 рік», які запропоновано для затвердження.

 

Голосували:     

«За» - 4 017 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» -немає.

    

Ухвалили:

 1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

 

Слухали:

По дев’ятому питанню Порядку денного пропозицію Спенея Павла Павловича:

- прибуток за 2012 рік  в сумі 60 тисяч 300 гривень направити на розвиток виробництва;

- дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

 

Голосували:     

«За» - 4 017 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» -немає.

 

Ухвалили:

1. Прибуток за 2012 рік  в сумі 60 тисяч 300 гривень направити на розвиток виробництва.

2. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

 

Слухали:

По десятому питанню Порядку денного пропозицію Спенея Олександра Павловича, щоб - Виконавчий орган Товариства визначити одноосібним, в особі Директора та залишити (підтвердити повноваження) на посаді Директора – Спенея Павла Павловича, строком на три роки відповідно до Статуту Товариства.

 

Голосували: кумулятивне голосування    

«За» - 4 017 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» -немає.

 

Ухвалили:

1. Визначити Виконавчий орган Товариства одноосібним, в особі  Директора.

2. Підтвердити повноваження на посаді Директора – Спенея Павла Павловича, строком на три роки відповідно до Статуту Товариства.

 

Слухали:

По одинадцятому питанню Порядку денного пропозицію Спенея Павла Павловича, щоб склад  Наглядової ради Товариства залишити без змін, у кількості 3-х осіб та підтвердити їх повноваження  строком на три роки, персонально:

Голова Наглядової ради: Спеней Олександр Павлович;

Члени Наглядової ради: Ковтун Григорій Іванович, Мамрига Лариса Анатоліївна.

 

Голосували: кумулятивне голосування     

«За» - 4 017 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» -немає.

 

Ухвалили:

1. Наглядову раду Товариства залишити без змін, у складі 3-х осіб та підтвердити їх повноваження  строком на три роки, персонально:

Голова Наглядової ради: Спеней Олександр Павлович;

Члени Наглядової ради: Ковтун Григорій Іванович, Мамрига Лариса Анатоліївна.

 

 Слухали:

По дванадцятому питанню Порядку денного пропозицію Директора Спенея Павла Павловича про те, щоб підтвердити повноваження попереднього Ревізора Товариства строком на три роки, персонально:  

Ревізор: Бромот Валентина Миколаївна

 

Голосували: кумулятивне голосування    

«За» - 4 017 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» -немає.

 

Ухвалили:

1. Підтвердити повноваження попереднього Ревізора Товариства строком на три роки, персонально:  

Ревізор: Бромот Валентина Миколаївна

 

Пропозиція Голови Загальних зборів Спенея Павла Павловича: чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС» вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань, які виносилися на голосування та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства  о 12 годині 30 хвилин. 

 

 

 

 

Голова Загальних зборів                                                  Спеней Павло Павлович

 

Секретар                                                                              Мамрига Лариса Анатоліївна

 

Директор

ПрАТ «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»                            Спеней Павло Павлович

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.