«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2013

E-mail Печать PDF

 

27/02/2013

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

(надалі Товариство, або ПрАТ «Гайсинагротехсервіс»),  код ЄДРПОУ  00902101,

місцезнаходження:  вул. 50-річчя СРСР, 15, м.Гайсин, Вінницької області

повідомляє про призначення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Гайсинагротехсервіс» на 11:00 годину 02 квітня 2013 року  за місцезнаходженням Товариства: вул. 50-річчя СРСР, 15, м.Гайсин, Вінницької області,  в приміщенні актової зали.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10:00 до 10:45 години. Акціонерам, які прибудуть для участі у чергових Загальних зборах,  необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України. Перелік власників іменних цінних паперів ПрАТ «Гайсинагротехсервіс», які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складатиметься  станом на «27» березня 2013 року.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватись в робочі дні з  10:00 до 12:00 години, в адмінкорпусі Товариства, кабінет «Бухгалтерія». Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів – Головний бухгалтер Кальник Валентина Григорівна, контактний телефон: (04334) 2-53-87.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів:Голови,Секретаря та членів Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акцонерів.

4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт  Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік.

9. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2012 рік.

10. Відкликання та обрання Виконавчого органу.

11. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.

12. Відкликання та обрання Ревізора.

Основні показники фінансово-господарської  діяльності ПрАТ «Гайсинагротехсервіс» (тис.грн.)

Найменування показника

2012 рік

2011 рік

Усього активів

187,7

176,7

Основні засоби

154,3

169,9

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

4,6

3,4

Сумарна дебіторська заборгованість

6,2

2,6

Грошові кошти та їхні еквіваленти

0,5

5,0

Нерозподілений прибуток

(4,1)

(205,9)

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

9,1

9,1

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

-

-

Чистий прибуток (збиток)

60,3

56,6

Середньорічна кількість акцій,шт.

5 220

5 220

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду,шт.

 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Численність працівників на кінець періоду (осіб)

4

4

Ця інформація розміщена в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень.Цінні папери України»     № 37

за 26.02.2013 року.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.