«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2014

E-mail Печать PDF

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЙСИНРАГРОТЕХСЕРВІС

(надалі - Товариство або ПрАТ «Гайсинагротехсервіс»), код ЄДРПОУ 00902101), місцезнаходження: 23700, вулиця 50- річчя СРСР, будинок 15- а, м. Гайсин, Гайсинського району, Вінницької області

Повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, (надалі Загальні збори), Товариства, які відбудуться 23 квітня 2014 року за адресою: вулиця 50- річчя СРСР, будинок 15- а, м. Гайсин, Гайсинського району, вінницької області, в приміщенні актової зали. Початок Загальних зборів акціонерів об 12:00 годині. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11:00 до 11:45 години. Перелік власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у Загальних зборах, складатиметься станом на 16 квітня 2014 року. Акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України. Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 13:00 години, в приміщенні актової зали, за місцезнаходженням Товариства, а саме: вулиця 50- річчя СРСР, будинок 15- а, м. Гайсин, Гайсинського району, Вінницької області. Посадова особа, відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів, головний бухгалтер – Кальник Валентина Григорівна, контактний тел. (04334) 2-53-87.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1 .Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.

2.Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акцонерів (Переліку питань, що виносяться на голосування). 4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.

9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2013 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в тис. грн.

Найменування показника

2013 рік    

   2012 рік

Усього активів

208,5

187,5

Основні засоби

186,6

169,9

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

3,4

3,4

Сумарна дебіторська заборгованість

10,1

6,2

Грошові кошти та їхні еквіваленти

8,0

0,5

Нерозподілений прибуток  

(1,2)

(1,2)

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

9,1

9,1

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

-

-

Чистий прибуток (збиток)

2,8

60,3

Середньорічна кількість акцій,шт.

5220

5220

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду,шт.

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Численність працівників на кінець періоду (осіб)

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 53 від 21 березня 2014 року.

Директор ПрАТ « Гайсинагротехсервіс»                      Спеней Павло Павлович

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.