«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2014

E-mail Печать PDF

Додаток

до положення

ПРОТОКОЛ № 5

засідання комісії із соціального страхування /рішення уповноваженого/

ТОВ Гайсинське підприємство «Райсількомунгосп»

(назва підприємства, установи, організації)

від «_16_» жовтня 2012 року

Присутні на засіданні:

 

П.І.Б.

Голова комісії / уповноважений/

Скорбіліна Т.П.

Заступник голови

 

Члени комісії:

 
   
   

Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам, комісія /уповноважений/ із соціального страхування вирішила:

І. Призначити допомогу

1.​ По тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах

№ з/п

П.І.Б.

Номер страхового

свідоцтва

Серія та номер листка

непраце-

здатності

Причина непрацездатності

захворювання

загальне – 1,

наслідок аварії на ЧАЕС – 3,

невиробничі травми – 5,

контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство-6, санаторно-курортне лікування – 7, вагітність та пологи – 8, ортопедичне протезування – 9, догляд – 10.

Первин-ний – 1, продовження - 2

Період непрацездатності

Кількість днів, що підлягають оплаті

Розмір допомо-ги (%)

з

по

разом

у т.ч. за рахунок коштів Фонду

1

Тарковський Анатолій Іванович

2220005491

АВН

№991189

1

1

26.09.12

05.10.12

8

5

100

2

Тарковський Анатолій Іванович

2220005491

АВШ

№996777

1

2

06.10.12

12.10.12

5

5

100

                     
                     
                     
                     
                     
                     

Разом

х

х

х

х

х

х

13

10

х

2. На поховання

№ з/п

П.І.Б.

Номер страхового свідоцтва

Надані документи

Розмір допомоги

         

ІІ.Відмовити в призначенні (припинити виплату) допомоги :

Вид допомоги

П.І.Б.

Номер страхового свідоцтва

Серія, номер листка

непраце-

здатності

Період непрацездат-

ності

з - по

Кількість днів, що не підлягають оплаті

Дата, з якої припиня-ється виплата допомоги

Причини відмови в призначенні допомоги (припинення виплати)

1.По тимчасовій непрацездатності

             

2.По вагітності та пологах

             

3.На поховання

   

х

х

х

х

 

ІІІ. Виділити путівки до санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам їх сімей та студентам:

№ з/п

П.І.Б.

Табельний номер

Подані документи (заява та дата її подання, форма № 070/о та дата її видачі)

Рекомендований профіль санаторію для лікування (для санаторію- профілакторію- профіль лікування)

Інформація про виділену путівку

Розмір часткової оплати за путівку

примітка

вартість

вид

Номер та початок терміну дії

відсоток

сума

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 

П.І.Б.

Підпис

Голова комісії /уповноважений/

Скорбіліна Т.П.

 

Заступник голови

   

Члени комісії

   
   
 

Додаток 1

до Порядку надання органами

Пенсійного фонду України

послуг в електронному вигляді

________________________________

(найменування територіального органу

________________________________

Пенсійного фонду України)

Заява

про реєстрацію громадянина

у системі надання послуг в електронному вигляді

Я, _______________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові громадянина, або особи, яка забезпечує себе роботою самостійно,

або фізичної особи – підприємця)

_________________________________________________________________________________________,

(реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи

_________________________________________________________________________________________, або серія та номер паспорта (для громадян, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

_________________________________________________________________________________________,

(номер свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

та/або номер пенсійного посвідчення,

_________________________________________________________________________________________,

дата державної реєстрації згідно з витягом (випискою) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

прошу зареєструвати мене як користувача веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Код територіального органу Пенсійного фонду України: ХХХХХ (заповнюється працівником територіального органу Пенсійного фонду України).

Реєстраційний № заяви в органі Пенсійного фонду України: ХХХХХХХ (заповнюється працівником територіального органу Пенсійного фонду України)

Я надаю згоду ______________________________________________________________________

(найменування територіального органу Пенсійного фонду України)

на збір та обробку моїх персональних даних відповідно до законодавства з метою надання послуг в електронному вигляді ресурсами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України та в обсязі відповідно до Порядку надання органами Пенсійного фонду України послуг в електронному вигляді, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 07 вересня 2012 року № 16-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _________ 2012 року за № _________.

З метою захисту моїх прав як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” надаю згоду отримувати інформацію засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України без зазначення прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи або серії та номера паспорта (для громадян, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) у спосіб, який я оберу при реєстрації на веб-порталі.

Мене поінформовано, що індивідуальна інформація (у тому числі персональні дані), що міститься в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування та автоматизованій системі обробки пенсійної документації, наданий мені код заяви (реєстраційний номер) для реєстрації на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України є конфіденційною інформацією іне підлягають розголошенню.

“___” ____________ 20___ року


М.П. (за наявності)

_____________
(підпис заявника)

Відповідальна особа територіального

органу Пенсійного фонду України


_____________
(підпис)


_____________
(П.І.Б.)

М.П.

   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

лінія відрізу

Розписка про одержання заяви територіальним органом Пенсійного фонду України

Реєстраційний № заяви у територіальному органі Пенсійного фонду України _________.

Дата реєстрації у територіальному органі Пенсійного фонду України __.__.20__.

Код заяви _____________________.

Відповідальна особа територіального

органу Пенсійного фонду України

_____________
(підпис)

_______________
(П.І.Б.)

М.П.

   

Додаток 2

до Порядку надання органами

Пенсійного фонду України

послуг в електронному вигляді

_____Управління ПФУ__

(найменування територіального органу

_____у Гайсинському районі__

Пенсійного фонду України)

Заява

про реєстрацію юридичної особи (страхувальника)

у системі надання послуг в електронному вигляді

____Приватне акціонерне товариство «Гайсинагротехсервіс»_____________,

(повне найменування юридичної особи (страхувальника),

__________________________21.09.1995р. №1 150 105 0008 000221______________

дата державної реєстрації згідно з витягом (випискою) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

_____________________00902101___________________________________________________

фізичних осіб - підприємців, код за ЄДРПОУ)

Для здійснення повноважень представляти інтереси юридичної особи (страхувальника) від її імені уповноваженою особою є _Спеней Павло Павлович_______________________,

(прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи,

_27.02.10.1952 р.н. паспорт АА № 009165 виданий Гайсинським РВ УМВС України у Вінницькій області 04.07.1995р.____________________________________________________.

відомості про уповноважену особу (дата народження, серія та № паспорта, ким та коли виданий))

Від імені юридичної особи (страхувальника) прошу зареєструвати ___________________

_________________ПрАТ «Гайсинагротехсервіс»__________________________

(найменування юридичної особи (страхувальника)

як користувача веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Код територіального органу Пенсійного фонду України: _________ (заповнюється працівником територіального органу Пенсійного фонду України).

Реєстраційний № заяви у територіальному органі Пенсійного фонду України: ___________ (заповнюється працівником територіального органу Пенсійного фонду України)

З метою захисту прав суб’єктів персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” __ ПрАТ «Гайсинагротехсервіс»_______________

(найменування юридичної особи (страхувальника)

поінформовано, що інформація про застраховану особу засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України надається без зазначення прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи або серії та номера паспорта (для громадян, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) у спосіб, обраний при реєстрації на веб-порталі.

_____________________ ПрАТ «Гайсинагротехсервіс»_______________ ____ (найменування юридичної особи (страхувальника))

поінформовано, що індивідуальна інформація (у тому числі персональні дані), що

міститься в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування та автоматизованій системі обробки пенсійної документації, наданий код заяви (реєстраційний номер) для реєстрації на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України є конфіденційною інформацією іне підлягають розголошенню.

“_06_” __грудня___ 2012_ року

_____________
М.П. (за наявності) (підпис заявника)

Відповідальна особа територіального

органу Пенсійного фонду України

______________
підпис


__________________
(П.І.Б.)

М.П.

   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

лінія відрізу

Розписка про одержання заяви територіальним органом Пенсійного фонду України

Реєстраційний № заяви у територіальному органі Пенсійного фонду України __________.

Дата реєстрації у територіальному органі Пенсійного фонду України __.__.20__.

Код заяви _____________________.

Відповідальна особа територіального

органу Пенсійного фонду України


_______________
(підпис)


_______________
(П.І.Б.)

М.П.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.