«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2016

E-mail Печать PDF

.

            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

==========================================================================================================================

Код ЄДРПОУ 00902101

місцезнаходження: 23700, Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Механізаторів, будинок 15-а

Протокол №1

чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства

«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

«25» квітня 2016 року                                                                                  місто Гайсин  

Місце проведення Загальних зборів:

                           вулиця Механізаторів, будинок 15-а, місто Гайсин,

Вінницька область, в приміщенні актової зали

                                                                                   Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2016 року

   Час проведення реєстрації: з 11:00 до 11:45 години          

                                               Час проведення Загальних зборів: початок – 12:00 год., закінчення 13:30 год.

                                                                                                                                                                                                              Присутні:

                                                                       Акціонерів - 3                    

Кількість голосуючих акцій – 4 008

          

                                         Процент до загальної кількості (4 008) голосуючих акцій – 100

                                                    Голова Загальних зборів: Спеней Павло Павлович        

                                                                                        Секретар:Мамрига Лариса Анатоліївна

Чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», (надалі – Товариство), розпочато о 12:00 годин. Голова Наглядової ради Спеней Олександр Павлович, довів до відома акціонерів інформацію про порядок повідомлення акціонерів про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: акціонери Товариства були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв’язку, інформація про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України», на стрічці новин  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

   Перелік акціонерів Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 19 квітня 2016 року в кількості 66 власників простих іменних акцій, яким належать 5 220простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них власників голосуючих акцій 2, яким належать 4 008голосуючих акцій (голосів), що ставовить 100 відсотків загальної кількості (4 008) голосуючих акцій та 76,7816відсотків від загальної кількості (5 220) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Спеней Олександр Павлович оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства та зазначив порядок голосування акціонерів на даних Загальних зборах. Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалося - 3 акціонери, з них один акціонер немає голосуючих акцій та 2 акціонери, яким належать 4 008 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків від загальної кількості (4 008) голосуючих акцій та 76,7816 відсотків від загальної кількості (5 220) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам видані Бюлетені для голосування, при тому:

   - одна проста (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», один голос для голосування з кожного з питання Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного головування.

- голосування буде проводитися «Бюлетенями для голосування» окремо по кожному питанню Порядку денного.

Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС» - вважаються правомочними.

До відома акціонерів було доведено, що   Наглядою радою, (Протокол № 1 від 04 березня 2016 року, було прийняте рішення, про надання Реєстраційній комісії повноваження - здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах.    

Слухали: По першому питанню Порядку денного, Спеней Олександра Павловича, який запропонував:

-обрати Робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

- Голова Загальних зборів:Спеней Павло Павлович;

- Секретар Загальних зборів: Мамрига Лариса Анатоліївна.

- Лічильна комісія у складі Голови:Кальник Валентина Григорівна.

Голосували:

«За» - 4 008 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.  

Ухвалили:                        

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі:

-- Голова Загальних зборів: Спеней Павло Павлович;

- Секретар Загальних зборів: Мамрига Лариса Анатоліївна.

- Лічильна комісія у складі Голови:Кальник Валентина Григорівна.

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію Голови Загальних зборів, Спенея Павла Павловича:

- установити та затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей до 5 хвилин.

Голосували:    

«За» - 4 008 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.  

          

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Слухали: По третьому питанню Порядку денного– пропозицію Спеней П. П.:

- затвердити Протокол № 1 від 25 квітня 2016 року Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

Голосували:

«За» - 4 008 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол № 1 від 26 квітня 2016 року Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного – Спеней П. П., який зазначив, що Засіданням Наглядової ради, (Протокол № 1 від 04 березня 2016 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», призначених на 25 квітня 2016 року. За період підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило. Враховуючи відсутність змін до наданої інформації акціонерам персонально, було запропонувано:

- затвердити наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»:

1 .Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного чергових Загальних зборів акцонерів (Переліку питань, що виносяться на голосування).

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.  

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

8. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.

11.Відкликання членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Відкликання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства.

14. Обрання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства.

15. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції.

16. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.

Голосували:

«За» - 4 008 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

              

Ухвалили:

1 .Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного чергових Загальних зборів акцонерів (Переліку питань, що виносяться на голосування).

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.  

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

8. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.

11.Відкликання членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Відкликання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства.

14. Обрання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства.

15. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції..

16. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.

1. Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»:

Слухали: По п’ятому питанню Порядку денного інформацію Спенея П. П. - Директора Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, тобто - Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік, який запропонований затвердити черговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС».

Голосували:    

«За» - 4 008 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного Звіт Голови Наглядової ради, Спенея Олександра Павловича, про роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради за 2015 рік наданий для затвердження черговими Загальними зборами акціонерів.

Голосували:    

«За» - 4 008 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік – затвердити.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного - Спенея П. П., який за дорученням Ревізора, зачитав Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Результати перевіки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відобра-жають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;

2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України.

3. Бухгалтерський облік вцілому проводиться з дотриманням Стандартів та облікової політики.

4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2015 року.

5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.

6.Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

   Голосували:    

   «За» - 4 008 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Спенея П. П., який за дорученням Ревізора, ззачитав Висновок Ревізора, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом Товариства.

Висновок Ревізора наступний: Товариство у звітному 2015 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень - не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізора за 2015 рік, Баланс станом на 31 грудня 2015 року та фінансовий звіт за відповідний період вцілому.

    

   Голосували:    

   «За» - 4 008 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізора за 2015 рік, Баланс станом на 31 грудня 2015 року та фінансовий звіт за відповідний період вцілому.

Слухали: По дев’ятому питанню Порядку денного Головного бухгалтера Кальник Валентину Григорівну, яка зачитала розподіл прибутку та покриття збитків за 2015 рік. Статті «Доходів та Витрат» за 2015 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2015 рік», який запропоновано для затвердження.

Голосували:    

«За» - 4 008 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити використання коштів Товариством за 2015 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали: По десятому питанню Порядку денного – пропозицію Спенея П. П.:

- дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати, прибуток за звітний період направити на розвиток виробництва.

Голосували:    

«За» - 4 008 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати, прибуток за звітний період направити на розвиток виробництва.

Слухали: По одинадцятому питанню Порядку денного пропозицію Спенея П. П.:

відкликати, з 25 квітня 2016 року, членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», у зв’язку з закінченням строку дії їх повноважень, персонально:

* Спенея Олександра Павловича - з посади Голови Наглядової ради;

* Ковтуна Григорія Івановича, Мамригу Ларису Анатоліївну з посади членів Наглядової ради.

Голосували:  

«За» - 4 008 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Відкликати, з 25 квітня 2016 року, членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», у зв’язку з закінченням строку дії їх повноважень, персонально:

* Спенея Олександра Павловича - з посади Голови Наглядової ради;

* Ковтуна Григорія Івановича, Мамригу Ларису Анатоліївну з посади членів Наглядової ради.

Слухали: По дванадцятому питанню Порядку денного – пропозицію Спенея П. П.:

- обрати, з 25 квітня 2016 року, Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», в кількості 3 осіб, строком на 3 роки, відповідно до Статуту Товариства, персонально: Спенея Олександра Павловича, Ковтуна Григорія Івановича, Мамригу Ларису Анатоліївну.

Голосували:  

«За» - 12 024, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Голосували шляхом кумулятивного голосування:  

1. Обрати, з 25 квітня 2016 року, Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», в кількості 3 осіб, строком на 3 роки, відповідно до Статуту Товариства, персонально: Спенея Олександра Павловича, Ковтуна Григорія Івановича, Мамригу Ларису Анатоліївну.

Слухали: По тринадцятому питанню Порядку денного – пропозицію Спеней П. П.:

- відкликати, з 25 квітня 2016 року, Бромот Валентину Миколаївну, з посади Ревізора (Контролюючий орган) Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», у зв’язку з закінченням строку дії повноважень.

Голосували:  

«За» - 4 008 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Відкликати, з 25 квітня 2016 року, Бромот Валентину Миколаївну, з посади Ревізора (Контролюючий орган) Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», у зв’язку з закінченням строку дії повноваженнь

Слухали: По чотирнадцятому питанню Порядку денного – пропозицію Спеней П. П.:

- обрати, з 25 квітня 2016 року, на посаду Ревізора – Контролюючого органу Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»,Бромот Валентину Миколаївну, строком на 3 роки - відповідно до Статуту Товариства.

Голосували шляхом кумулятивного голосування:     

«За» - 4 008 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Обрати, з 25 квітня 2016 року, на посаду Ревізора – Контролюючого органу Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»,Бромот Валентину Миколаївну, строком на 3 роки - відповідно до Статуту Товариства.

Слухали: По пятнадцятому питанню Порядку денного інформацію Спенея П. П. про те, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів» передбачаються зміни у Законі України «Про акціонерні Товариства», які вступають в дію з 01 травня 2016 року. З урахуванням змін у закононодавстві та Рішення від 16 жовтня 2015 року Гайсинської міської ради Гайсинського району Вінницької області «Про перейменування вулиць та провулків міста Гайсин» на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тотолітарних режимів в Україні та заборону пропоганди їхньої символіки», Спеней П. П., запропонував:

1. Внести зміни до Статуту Товариствата викласти його у Новій редакції, на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів», та Рішення від 16 жовтня 2015 року Гайсинської міської ради Гайсинського району Вінницької області «Про перейменування вулиць та провулків міста Гайсин» на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тотолітарних режимів в Україні та заборону пропоганди їхньої символіки».

2. Визначити таке, що зазначене Рішення в пункті 1. даного питання набирає чинності з 01 травня 2016 року.

3. Затвердити Статут Товариства, викладений в Новій редакції. Зокрема, викласти у наступній редакції:

Пункти 1.4 - 1.8 «Статті 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»:

1.4 Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство.

1.5 Тип акціонерного товариства - Приватне.

1.6Повне найменування:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Гайсинагротехсервіс;

- російською мовою: Приватное акционерное общество «Гайсинагротехсервис».

1.7 Скорочене найменування:

- українською мовою: ПрАТ «Гайсинагротехсервіс;

- російською мовою: ЧАО «Гайсинагротехсервис».

1.8 Місце знаходження Товариства: 23700, вулиця Механізаторів, будинок 15-а, місто Гайсин, Гайсинський район, Вінницька область.

Пункт 12.3 «Стаття 12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА»:

12.3 Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 3 (три) роки, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів. Директор здійснює свої повноваження до моменту його переобрання, якщо інший строк його повноважень не встановлений рішенням Наглядової ради. Крім того, за ініціативою Наглядової ради Директора може бути обрано та затверджено на Зборах акціонерів.

Голосували:    

«За» -4 008 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах та 100 відсотків від загальної кількості (4 008) голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Внести зміни до Статуту Товариствата викласти його у Новій редакції, на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів», таРішення від 16 жовтня 2015 року Гайсинської міської ради Гайсинського району Вінницької області «Про перейменування вулиць та провулків міста Гайсин» на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тотолітарних режимів в Україні та заборону пропоганди їхньої символіки».

2. Визначити таке, що зазначене Рішення в пункті 1. даного питання набирає чинності з 01 травня 2016 року.

3. Затвердити Статут Товариства, викладений в Новій редакції. Зокрема, викласти у наступній редакції:

Пункти 1.4 - 1.8 «Статті 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»:

1.4 Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство.

1.5 Тип акціонерного товариства - Приватне.

1.6Повне найменування:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Гайсинагротехсервіс;

- російською мовою: Приватное акционерное общество «Гайсинагротехсервис».

1.7 Скорочене найменування:

- українською мовою: ПрАТ «Гайсинагротехсервіс;

- російською мовою: ЧАО «Гайсинагротехсервис».

1.8 Місце знаходження Товариства: 23700, вулиця Механізаторів, будинок 15-а, місто Гайсин, Гайсинський район, Вінницька область.

Пункт 12.3 «Стаття 12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА»:

12.3 Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 3 (три) роки, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів. Директор здійснює свої повноваження до моменту його переобрання, якщо інший строк його повноважень не встановлений рішенням Наглядової ради. Крім того, за ініціативою Наглядової ради Директора може бути обрано та затверджено на Зборах акціонерів.

4. Зареєструвати Нову редакцію Статуту Приавтного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС» в період з 01 травня 2016 року по 10 травня 2016 року.

Слухали: По шістнадцятому питанню Порядку денного Спеней О.П., який запропонував:

- визначити Уповноваженою особою, на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», Спенея Павла Павловича – Директора Товариства;

- доручити, Спенею Павла Павловича, забезпечити державну реєстрацію Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», відповідно до чинного законодавства України.

Голосували:    

«За» - 4 008 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Визначити,Директора Товариства, Спенея Павла Павловича - Уповноваженою особою, на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС».

2. Доручити, Спенею Павлу Павловичу, забезпечити державну реєстрацію Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», відповідно до чинного законодавства України.

Пропозиція Голови Загальних зборів - Спенея Павла Павловича: чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС», вважати – закритими на підставі розгляду питань Порядку денного, що виносилися на голосування та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів о 13:30 годині.

Голова Загальних зборів                                                            Спеней Павло Павлович

Секретар                                                                                         Мамрига Лариса Анатоліївна

Директор

ПрАТ «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»                                      Спеней Павло Павлович

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.