«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

2015 повідомлення про збори

E-mail Печать PDF

 

ПРИВАТНЕ   АКЦІОНЕРНЕ   ТОВАРИСТВО «ГАЙСИНРАГРОТЕХСЕРВІС»,

(надалі Товариство, або ПрАТ «Гайсинагротехсервіс», код ЄДРПОУ 00902101),

місцезнаходження: 23700, Вінницька обл., Гайсинський район, місто Гайсин, вулиця 50- річчя СРСР, буд. 15-а

Повідомляє про призначення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 17 квітня 2015 року за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: вулиця 50- річчя СРСР, буд. 15-а, місто Гайсин, Гайсинський район, Вінницька область, в приміщенні актової зали.

Початок Загальних зборів акціонерів об 12:00 годині. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11:00 до 11:45 години. Перелік власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Гайсинагротехсервіс», які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складатиметься станом на «10» квітня 2015 року.

Акціонерам, які прибудуть для участі у чергових Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години за місцезнаходженням Товариства, а саме: вулиця 50- річчя СРСР, буд. 15-а, місто Гайсин, Гайсинський район, Вінницька область, в приміщенні актової зали. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів головний бухгалтер – Кальник Валентина Григорівна. Контактний телефон: (04334) 2-53-87.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

 1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.
 4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування).
 5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 7. Затвердження рішень прийнятих Наглядовою радою з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
 8. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 9. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 рік.
 10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік.
 11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2014 рік.

                                            Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в тис. грн.

Найменування показника

Період

Звітний

2014 рік

Попередній

2013 рік

Усього активів

244,2

208,5

Основні засоби

225,7

186,6

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

3,4

3,4

Сумарна дебіторська заборгованість

13,8

10,1

Грошові кошти та їхні еквіваленти

0,8

8,0

Нерозподілений прибуток

17,7

(1,2)

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

9,1

9,1

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

-

-

Чистий прибуток (збиток)

18,9

2,8

Середньорічна кількість акцій,шт.

5220

5220

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Численність працівників на кінець періоду (осіб)

4

4

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 37 від 02 березня 2015 року.

Директор ПрАТ « Гайсинагротехсервіс»                        Спеней Павло Павлович

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.