«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2016 повідомлення про збори

E-mail Печать PDF

 

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»,(надалі - Товариство або ПрАТ «Гайсинагротехсервіс»),

код ЄДРПОУ 00902101), місцезнаходження: 23700, вулиця Механізаторів, будинок 15- а, місто Гайсин, Гайсинський район, Вінницька область

Повідомляє про призначення на 25 квітня 2016 року чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Гайсинагротехсервіс», які відбудуться за місцезнаходженням Товариства, тобто за   адресою: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Механізаторів (колишня вулиця 50-річчя СРСР), будинок 15, в приміщенні актової зали.

Початок чергових Загальних зборів акціонерів о 12:00 годині. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11:00 до 11:45 години. Акціонерам, які прибудуть для участі у чергових Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів – мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів, складатиметься станом на 19 квітня 2015 року.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до чергових Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10:00 до 12:00 години в кабінеті № 1, а саме: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Механізаторів (колишня вулиця 50-річчя СРСР), будинок 15, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів акціонерів: Головний бухгалтер - Кальник Валентина Григорівна. Контактний тел. (04334) 2-53-87.

                                      

                         Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів (Переліку питань, що виносяться на голосування).

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.  

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

8. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.

11. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Відкликання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства.

14. Обрання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства.

15. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції.

16. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.

           Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис.грн.

Найменування показника

Період

 Звітний 2015 рік

Попередній 2014 рік

Усього   активів

260,6

244,2

Основні засоби (залишкова вартість)

214,9

225,7

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

3,0

3,4

Сумарна дебіторська заборгованість

17,9

13,8

Грошові кошти та їхні еквіваленти  

0,3

0,8

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

(12,1)

17,7

Власний капітал

-

-

Статутний капітал (гривень)

9135,0

9135,0

Довгострокові зобов’язання

   

Поточні зобов’язання

93,5

47,3

Чистий прибуток (збиток)

(29,8)

18,9

Середньорічна кількість акцій (штук)

5220

5220

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

4

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 51 від 22 березня 2016 року.

Директор ПрАТ «Гайсинагротехсервіс»                        Спеней Павло Павлович

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.