«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2016 особлива

E-mail Печать PDF

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

     

Спеней Павло Павлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

25.04.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВIС»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

23700, Вiнницька обл., мiсто Гайсин, вул. Механiзаторiв,15-А

4. Код за ЄДРПОУ

00902101

5. Міжміський код та телефон, факс

(04334) 25387 (04334) 25387

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

76 "Бюлетень.Цiннi папери України"

26.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://gaysinagrotehservis.com

в мережі Інтернет

26.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2016

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Спеней Олександр Павлович

АТ 020323
25.01.2013 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

14.7701

Зміст інформації:

-Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Гайсинагротехсервiс" вiд 25.04.2016 р. протокол № 1, припинено повноваження Голови Наглядової ради Спенея Олександра Павловича (паспорт серiї АТ № 020323 виданий 25.01.2013 р. Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.) в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 14.7701 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства, перебував на посадi 3 роки.

25.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Мамрига Лариса Анатолiївна

АА 678346
06.02.1998 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

0.1724

Зміст інформації:

-Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Гайсинагротехсервiс" вiд 25.04.2016 р. протокол № 1, припинено повноваження члена Наглядової ради Мамриги Лариси Анатолiївни (паспорт серiї АА № 678346 виданий 06.02.1998 р. Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.) в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 0.1724 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства, перебувала на посадi 3 роки.

25.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Ковтун Григорiй Iванович

АА 698425
03.03.1998 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

0.0000

Зміст інформації:

-Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Гайсинагротехсервiс" вiд 25.04.2016 р. протокол № 1, припинено повноваження члена Наглядової ради Ковтуна Григорiя Iвановича (паспорт серiї АА № 698425 виданий 03.03.1998 р. Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.) в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в Статутному капiталi Товариства не володiє, перебував на посадi 3 роки.

25.04.2016

припинено повноваження

Ревiзор

Бромот Валентина Миколаївна

АВ 246359
08.06.2001 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

0.0000

Зміст інформації:

-Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Гайсинагротехсервiс" вiд 25.04.2016 р. протокол № 1, припинено повноваження Ревiзора Бромот Валентини Миколаївни (паспорт серiї АВ № 246359 виданий 08.06.2001 р. Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.) в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в Статутному капiталi Товариства не володiє, перебувала на посадi 3 роки.

25.04.2016

обрано

Голова Наглядової ради

Спеней Олександр Павлович

АТ 020323
25.01.2013 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

14.7701

Зміст інформації:

-Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Гайсинагротехсервiс" вiд 25.04.2016 р. протокол № 1, обрано на посаду члена Наглядової ради та рiшенням Наглядової ради вiд 25.04 .2016 р. протокол № 2, призначено Головою Наглядової ради Спенея Олександра Павловича (паспорт серiї АТ № 020323 виданий 25.01.2013 р. Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.) строком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 14.7701 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Останнi 5 рокiв обiймає посаду головного iнженера ПрАТ "Гайсинагротехсервiс".

25.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Мамрига Лариса Анатолiївна

АА 678346
06.02.1998 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

0.1724

Зміст інформації:

-Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Гайсинагротехсервiс" вiд 25.04.2016 р. протокол № 1, обрано на посаду члена Наглядової ради Мамригу Ларису Анатолiївну (паспорт серiї АА № 678346 виданий 06.02.1998 р. Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.) строком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 0.1724 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Останнi 5 рокiв здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть в центральному унiвермазi м.Гайсин.

25.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Ковтун Григорiй Iванович

АА 698425
03.03.1998 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

0.0000

Зміст інформації:

-Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Гайсинагротехсервiс" вiд 25.04.2016 р. протокол № 1, обрано на посаду члена Наглядової ради Ковтуна Григорiя Iвановича (паспорт серiї АА № 698425 виданий 03.03.1998 р. Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.) строком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в Статутному капiталi Товариства не володiє. Останнi 5 рокiв працює рiзноробочим ПрАТ "Гайсинагротехсервiс".

25.04.2016

обрано

Ревiзор

Бромот Валентина Миколаївна

АВ 246359
08.06.2001 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

0.0000

Зміст інформації:

-Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Гайсинагротехсервiс" вiд 25.04.2016 р. протокол № 1, обрано на посаду Ревiзора Бромот Валентину Миколаївну (паспорт серiї АВ № 246359 виданий 08.06.2001 р. Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.) строком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в Статутному капiталi Товариства не володiє. Останнi 5 рокiв обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Промтехгаз" м.Гайсин Вiнницької обл.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.