«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2017 рік. Повідомлення про скликання загальних зборів

E-mail Печать PDF

03.03.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

23700, Вінницька область, Гайсинський район, місто Гайсин,

вулиця Механізаторів, будинок 15, корпус А

(Ідентифікаційний код юридичної особи 00902101)

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС» відбудуться 05 квітня 2017 року о 1200 за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, місто Гайсин, вулиця Механізаторів, будинок 15, корпус А, актовий зал товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах починається о 1100 за місцем проведення зборів та закінчується о 1145.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 30 березня 2017 рік.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в складі Кальник Валентини Григорівни – голова лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.;

2.Виступи – до 3 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

3 питання: Звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2016 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства.

4 питання: Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Роботу директора товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 рік.

5 питання: Звіт та висновки ревізор про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік за наслідками їх розгляду.

6 питання: Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінансового 2016 року. Порядок розподілу прибутку товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами фінансового 2016 року. Здійснити розподіл отриманого прибутку за 2016 рік в розмірі 1 752 гривні 00 копійокнаступним чином:

- 1 752 гривні 00 копійок (100 % від розміру чистого прибутку за 2016 рік) спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

7 питання: Затвердження та внесення змін до положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійний орган шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити та внести зміни до положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійний орган шляхом викладення їх в новій редакції.

8 питання: Скасування Принципів корпоративного управління товариства.

Проект рішення: Скасувати Принципи корпоративного управління товариства.

 Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою gaysinagrotehservis.com.ua.

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 1000 до 1200 у кабінеті № 1 ПрАТ «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС» за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, місто Гайсин, вулиця Механізаторів, будинок 15, корпус А, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на директора товариства. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

335,7

260,6

Основні засоби

251,2

214,9

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

57,6

3,0

Сумарна дебіторська заборгованість

19,0

17,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

1,4

0,3

Нерозподілений прибуток

(10,3)

(12,1)

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

9 135,0

9 135,0

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

166,8

93,5

Чистий прибуток (збиток)

1,8

(29,8)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5 220

5 220

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

3

 

Телефон для довідок: (04334)-2-53-87                                             Наглядова рада товариства

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.