«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Протокол загальних зборів від 05.04.2017 р.

E-mail Печать PDF

Протокол № 1 /17

річних загальних зборів акціонерів

приватного акціонерного товариства

«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

Вінницька область, Гайсинський район,

місто Гайсин, вулиця Механізаторів,

будинок 15, корпус А, актовий зал                                 1200                             05 квітня 2017 рік

                                                                                                                                                                    

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства становить 9 135 гривень 00 копійок, який, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №44/02/1/10 зареєстрованого Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23 липня 2010 року, поділено на 5 220 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня 75 копійок.

Річні загальні збори акціонерів товариства скликані наглядовою радою відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено Центральним депозитарієм, в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів – 30 березня 2017 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 66 (шістдесят шість) акціонерів.

Обов’язки реєстрації акціонерів та їх представників, відповідно до рішення наглядової ради від 01 березня 2017 року покладено на Кальник Валентину Григорівну.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість акцій акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 4 008 (чотири тисячі вісім) штук.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 4 008 (чотири тисячі вісім), що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Акціонери, акції яких не враховуються при голосуванні на загальних зборах, не реєструвались для участі у загальних зборах.                                                                                              

Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворуму для проведення зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Під час реєстрації акціонери одержали бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що має кожний акціонер. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування зазначених загальних зборів акціонерів.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано. На зборах присутні члени органів управління та фахівці товариства.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства та їх проект порядку денного опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 03 березня 2017 року № 43(2548), розміщено на власному веб-сайті товариства за адресою gaysinagrotehservis.com.ua та на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. Персональне письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою – 03 березня 2017 року.

Повідомлення зі змінами до проекту порядку денного було надіслано акціонерам відповідно до пукту 10.26 статуту товариства шляхом направлення простих листів 24 березня 2017 року.

Збори проводяться за ініціативою наглядової ради товариства за наступним

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3.Звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства.

4.Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

5.Звіт та висновки ревізора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора товариства.

6.Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінансового 2016 року. Порядок розподілу прибутку товариства за 2016 рік.

7.Затвердження та внесення змін до положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійний орган шляхом викладення їх в новій редакції.

8.Скасування Принципів корпоративного управління товариства.

9.Затвердження та внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

10.Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства викладеного у новій редакції.

          

Учасникам загальних зборів було надано інформацію, що рішенням наглядової ради товариства від 01 березня 2017 року було призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Спеней Олександр Павлович – голова зборів, Кальник Валентина Григорівна – секретар зборів. А для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до обрання лічильної комісії, повноваження тимчасової лічильної комісії покладені на Кальник Валентину Григорівну.

Розглядається перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Виступив голова зборів Спеней Олександр Павлович, який запропонував для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в складі Кальник Валентини Григорівни – голова лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Ставиться на голосування пропозиція: Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в складі Кальник Валентини Григорівни – голова лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

«За»                                     –          4 008 голосів що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                  

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                        яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Участі не брали»               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,                 –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Тимчасова лічильна комісія оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 1 від 05 квітня 2017 року).            

Рішення прийняте. Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в складі Кальник Валентини Григорівни – голова лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Розглядається друге питання порядку денного: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Виступив голова зборів Спеней Олександр Павлович, який запропонував для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2.Виступи – до 3 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

Ставиться на голосування пропозиція: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2.Виступи – до 3 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

Підсумки голосування:

«За»                                     –           4 008 голосів що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                        зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Проти»                             –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                        яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Участі не брали»               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,                 –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 2 від 05 квітня 2017 року).

Рішення прийняте. Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2.Виступи – до 3 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

Розглядається третє питання порядку денного: Звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства.

Виступив голова наглядової ради товариства Спеней Олександр Павлович, який надав інформацію про роботу наглядової ради за звітний період та запропонував затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства.

Ставиться на голосування пропозиція:Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2016 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства.

Підсумки голосування:

«За»                                     –           4 008 голосів що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                  

«Проти»                             –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                        зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Участі не брали»               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,                 –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                          яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 3 від 05 квітня 2017 року).

Рішення прийняте.Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2016 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства.

Розглядається четверте питання порядку денного: Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

Виступив директор товариства Спеней Павло Павлович, який надав інформацію про роботу за звітний період та запропонував затвердити звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Роботу директора товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 рік.

Ставиться на голосування пропозиція:Затвердити звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Роботу директора товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 рік.

Підсумки голосування:

«За»                                     –           4 008 голосів що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Участі не брали»               –                0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                    яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,                 –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                           яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 4 від 05 квітня 2017 року).

Рішення прийняте.Затвердити звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Роботу директора товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 рік.

Розглядається п’яте питання порядку денного:Звіт та висновки ревізор про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора товариства.

Виступила ревізор товариства Бромот Валентина Миколаївна, яка надала інформацію що, відповідно до рішення наглядової ради від 01 березня 2017 року та за її дорученням, ревізором було здійснено перевірку фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. За наслідками перевірки зроблено висновок, який підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2016 рік та відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово – господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Запропонувала затвердити звіт та висновки ревізора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік за наслідками їх розгляду.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт та висновки ревізора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік за наслідками їх розгляду.

Підсумки голосування:

«За»                                     –           4 008 голосів що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                        зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                  

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                        яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Участі не брали»               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,                 –                  0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                           яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 5 від 05 квітня 2017 року).

Рішення прийняте. Затвердити звіт та висновки ревізора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік за наслідками їх розгляду.

Розглядається шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінансового 2016 року. Порядок розподілу прибутку товариства за 2016 рік.

Виступила головний бухгалтер товариства Кальник Валентина Григорівна, яка надала інформацію про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік і запропонувала затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами фінансового 2016 року. Здійснити розподіл отриманого прибутку за 2016 рік в розмірі 1 752 гривні 00 копійокнаступним чином: 1 752 гривні 00 копійок (100 % від розміру чистого прибутку за 2016 рік) спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами фінансового 2016 року. Здійснити розподіл отриманого прибутку за 2016 рік в розмірі 1 752 гривні 00 копійокнаступним чином: 1 752 гривні 00 копійок (100 % від розміру чистого прибутку за 2016 рік) спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

«За»                                     –           4 008 голосів що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                  

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                        яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Участі не брали»               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,                 –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                           яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 6 від 05 квітня 2017 року).

Рішення прийняте. Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами фінансового 2016 року. Здійснити розподіл отриманого прибутку за 2016 рік в розмірі 1 752 гривні 00 копійокнаступним чином: 1 752 гривні 00 копійок (100 % від розміру чистого прибутку за 2016 рік) спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

Розглядається сьоме питання порядку денного: Затвердження та внесення змін до положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійний орган шляхом викладення їх в новій редакції.

Виступив директор товариства Спеней Павло Павлович, який запропонував в зв’язку зі змінами в законодавстві внести зміни до положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійний орган шляхом викладення їх в новій редакції.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити та внести зміни до положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійний орган шляхом викладення їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

«За»                                     –           4 008 голосів що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                        яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Участі не брали»               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                    зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,                 –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                           яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 7 від 05 квітня 2017 року).

Рішення прийняте. Затвердити та внести зміни до положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійний орган шляхом викладення їх в новій редакції.

Розглядається восьме питання порядку денного: Скасування Принципів корпоративного управління товариства.

Виступив директор товариства Спеней Павло Павлович, який надав інформацію, що наявність у товариства принципів корпоративного управління носить рекомендований характер. В зв’язку зі змінами в законодавстві України, щодо діяльності акціонерних товариства, та невідповідністю цим змінам існуючих у товариства принципів корпоративного управління, запропонував скасувати Принципи корпоративного управління товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Скасувати Принципи корпоративного управління товариства.

Підсумки голосування:

«За»                                     –           4 008 голосів що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                  

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                        яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Участі не брали»               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,                 –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                          яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 8 від 05 квітня 2017 року).

Рішення прийняте. Скасувати Принципи корпоративного управління товариства.

Розглядається дев’яте питання порядку денного: Затвердження та внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Виступив директор товариства Спеней Павло Павлович, який запропонував внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Лічильна комісія надала інформацію, що прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити та внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Підсумки голосування:

«За»                                     –           4 008 голосів що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                  

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                        зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                        яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Участі не брали»               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,                 –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                           яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 9 від 05 квітня 2017 року).

Рішення прийняте. Затвердити та внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Розглядається десяте питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства викладеного у новій редакції.

Виступив голова наглядової ради товариства Спеней Олександр Павлович, який запропонував визначити уповноважену особу – директора товариства Спенея Павла Павловича – на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.  

Ставиться на голосування пропозиція: Визначити уповноважену особу – директора товариства Спенея Павла Павловича – на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.  

Підсумки голосування:

«За»                                     –           4 008 голосів що становить 100 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                  

«Проти»                              –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                         яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Утримались»                    –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                         зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                        яких є голосуючими з усіх питань порядку денного                                                                                                    

«Участі не брали»               –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

                                                                     зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                                     яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями,                 –                 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»                           зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

                                                          яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 10 від 05 квітня 2017 року).

Рішення прийняте. Визначити уповноважену особу – директора товариства Спенея Павла Павловича – на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.  

Голова зборів доводить до відома акціонерів, що всі питання порядку денного вичерпані. Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома акціонерів (їх представників) до закриття загальних зборів.

Зауважень до реєстрації учасників загальних зборів не надійшло. Зауважень до ведення зборів не надійшло. Всі рішення загальних зборів та порядок їх прийняття не порушують вимог діючого законодавства України, статуту товариства, прав та охоронюваних Законом інтересів акціонерів. На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів                                                                                                О.П. Спеней

   Секретар зборів                                                                                         В.Г. Кальник

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.