«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2018особлива

E-mail Печать PDF

Розміщено 27.04.2018 р.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

     

Спеней Павло Павлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

27.04.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Гайсинагротехсервiс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

23700, Вiнницька обл., м. Гайсин, вул. Механiзаторiв 15-А

4. Код за ЄДРПОУ

00902101

5. Міжміський код та телефон, факс

04334-2-53-87 2-53-87

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

gaysinagrotehservis.com.ua

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

26.04.2018

200

667.1

29.98

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 26.04.2018 р.
Вiдомостi щодо правочинiв – прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: фiнансової допомоги, позики.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 200 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 667.1 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 29,98 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 4 008 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4 008 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 4 008 акцiй, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 акцiй, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.