«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2020 Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів

E-mail Печать PDF

20.03.2020 р.

Переглянути повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів, в тому числі засвідчене електронним цифровим підписом, можна за посиланнями нижче:

 Повідомлення_про_скликання_загальних_зборів.pdf

Кваліфікований електронний підпис

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

23700, Вінницька область, Гайсинський район, місто Гайсин,

вулиця Механізаторів, будинок 15, корпус А

(Ідентифікаційний код юридичної особи 00902101)

                                              

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС» відбудуться 24 квітня 2020 року о 1200 за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, місто Гайсин, вулиця Механізаторів, будинок 15, корпус А, актовий зал товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах починається о 1100 за місцем проведення зборів та закінчується о 1145.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 17 квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

4.Затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.

5.Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року.

6.Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

8.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в складі Кальник Валентини Григорівни – голова лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2.Виступи – до 3 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

3 питання:Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Проект рішення:Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

4 питання:Затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. За наслідками розгляду звіту ревізора товариства роботу ревізора товариства за звітний період визнати задовільною.

5 питання: Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року.

Проект рішення:Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року, в розмірі 196 346 гривень 20 копійок наступним чином:

     196 346 гривень 20 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2019 рік) спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

6 питання: Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

7 питання: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;

- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;

- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;

- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.

8 питання: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Проект рішення: Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України – директора товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою gaysinagrotehservis.com.ua. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 19 березня 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 5 220 штук та голосуючих акцій 4 008 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний. Акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 1000 до 1200 у кабінеті № 1 ПрАТ «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС» за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, місто Гайсин, вулиця Механізаторів, будинок 15, корпус А, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на директора товариства.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть надати в товариство письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді на подані запитання будуть розміщені на дошці оголошень в приміщенні товариства до початку загальних зборів в день їх проведення.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наступний. Представник акціонера під час реєстрації для участі у загальних зборах зобов’язаний пред’явити реєстраційній комісії документ, що підтверджує його повноваження як представника акціонера на участь у загальних зборах товариства, та документ, що ідентифікує особу представника акціонера. Під час голосування на загальних зборах товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданнями щодо голосування в довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС» за 2019 рік (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

736,2

735,2

Основні засоби (за залишковою вартістю)

703,6

707,1

Запаси

1,5

1,5

Сумарна дебіторська заборгованість

22,1

25,5

Гроші та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

290,6

94,3

Власний капітал

-

-

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

9,1

9,1

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

266,4

461,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

196,3

73,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5220

5220

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-

-

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.