«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Особлива інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

E-mail Печать PDF

 

24.04.2020 р.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів переглянути за наступними посиланнями:

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів засвідчені ЕЦП

Для перевірки кваліфікованого електронного підпису - завантажте файли "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" та "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів засвідчені ЕЦП" на свій комп'ютер. Перейдіть за цим посиланням, оберіть файл засвідчений електронним підписом та слідуйте подальшим інструкціям, що вказані на сайті.

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

24.04.2020

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

7/04-2020

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

     

Спеней Олександр Павлович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Гайсинагротехсервiс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Механiзаторiв 15-А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00902101

5. Міжміський код та телефон, факс

04334-2-53-87 2-53-87

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку(у разі здійснення оприлюднення).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

ДУ "АРIФРУ" 21676262 УКРАЇНА DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://gaysinagrotehservis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=221

 

24.04.2020

 

(URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

24.04.2020

250

736.2

33.96

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 24.04.2020 р.
Вiдомостi щодо правочинiв – загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме:
- контрактiв (договорiв) на виконання пiдрядних робiт, послуг;
- контрактiв (договорiв) купiвлi-продажу оборотних та необоротних активiв;
- договорiв iпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорiв), укладених з банками та фiнансовими установами;
- договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 250 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 736.2 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 33.96 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 4280 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4280 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 4280 акцiй, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 акцiй, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного.

 

 

24.04.2020 р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента можна переглянути за наступними посиланнями:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента засвідчені ЕЦП

Для перевірки кваліфікованого електронного підпису - завантажте файли "Відомості про зміну складу посадових осіб емітента" та "Відомості про зміну складу посадових осіб емітента засвідчені ЕЦП" на свій комп'ютер. Перейдіть за цим посиланням, оберіть файл засвідчений електронним підписом та слідуйте подальшим інструкціям, що вказані на сайті.

 Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

24.04.2020

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

8/04-2020

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

     

Спеней Олександр Павлович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Гайсинагротехсервiс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Механiзаторiв 15-А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00902101

5. Міжміський код та телефон, факс

04334-2-53-87 2-53-87

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку(у разі здійснення оприлюднення).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

ДУ "АРIФРУ" 21676262 УКРАЇНА DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://gaysinagrotehservis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=221

 

24.04.2020

 

(URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2020

припинено повноваження

Голова наглядової ради-акцiонер

Шаповал Андрiй Володимирович

-

2.11

Зміст інформації:

За рiшенням засiдання наглядової ради товариства (протокол вiд 24.04.2020 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни:
Припинено повноваження:
Голова наглядової ради – Шаповал Андрiй Володимирович. Посадова особа є акцiонером товариства. Розмiр пакета акцiй, яким володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента складає 2,11 вiдсотка. Шаповал А.В. займав посаду голови наглядової ради товариства вiд дати обрання 1 рiк ( з 19.04.2019 р.).
Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

24.04.2020

обрано

Голова наглядової ради-акцiонер

Спеней Павло Павлович

-

62.01

Зміст інформації:

За рiшенням засiдання наглядової ради товариства (протокол вiд 24.04.2020 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни:
Обрано:
Голова наглядової ради – Спеней Павло Павлович. Посадова особа є акцiонером товариства. Розмiр пакета акцiй, яким володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента складає 62,01 вiдсотка. Обрано на посаду строком на два роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду директора в ПрАТ «Гайсинагротехсервiс», члена наглядової ради ПрАТ «Гайсинагротехсервiс».
Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

24.04.2020

обрано

Заступник голови наглядової ради-акцiонер

Шаповал Андрiй Володимирович

-

2.11

Зміст інформації:

За рiшенням засiдання наглядової ради товариства (протокол вiд 24.04.2020 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни:
Обрано:
Заступник голови наглядової ради – Шаповал Андрiй Володимирович. Посадова особа є акцiонером товариства. Розмiр пакета акцiй, яким володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента складає 2,11 вiдсотка. Обрано на посаду строком на два роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа здiйснювала дiяльнiсть приватного пiдприємця та обiймала посаду голови наглядової ради ПрАТ «Гайсинагротехсервiс».
Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.