«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Підсумки голосування на загальних зборах

E-mail Печать PDF

Розміщено 19.04.2019 р.

Підсумки голосування на загальних зборах від 19.04.2019 р.

Підсумки голосування на загальних зборах від 19.04.2019 р. (засвідчено ЕЦП)

19 квітня 2019 року були проведені річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Гайсинагротехсервіс» за наступним ПОРЯДКОМ   ДЕННИМ:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

4.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.

5.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

6.Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2018 фінансового року.

7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

8.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

9.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

10.Обрання членів наглядової ради.

11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

12.Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.

13.Обрання ревізора товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 4 280 (чотири тисячі двісті вісімдесят), що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Акціонери, акції яких не враховуються при голосуванні на загальних зборах, не реєструвались для участі у загальних зборах. Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворуму для проведення зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Підсумки голосування по першому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по другому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по третьому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по четвертому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по пятому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по шостому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по сьомому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по восьмому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по девятому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по десятому питанню:

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

у члени наглядової ради

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради

Шаповал Андрій Володимирович – акціонер товариства, який володіє 110 акціями товариства

4 280

Шаповал Наталія Павлівна – акціонер товариства, яка володіє 162 акціями товариства

4 280

Ковтун Григорiй Iванович – акціями товариства не володіє, представник акціонера товариства Спенея Павла Павловича, якому належить 3 237 акцій товариства

0

Спеней Павло Павлович – акціонер товариства, який володіє 3 237 акціями товариства

4 280

Рішення прийняте. Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Шаповал Андрій Володимирович – акціонер товариства, Шаповал Наталія Павлівна – акціонер товариства, Спеней Павло Павлович – акціонер товариства.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по дванадцятому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по тринадцятому питанню:

Прізвище, ім’я, по батькові

кандидата на посаду ревізора

Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду ревізора

Бромот Валентина Миколаївна

4 280

Рішення прийняте.Обрати ревізором товариства строком на три роки Бромот Валентину Миколаївну.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.