«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2012

E-mail Печать PDF

28.02.2012 р.

                            Повідомлення

                        про    проведення  річних   загальних  зборів  акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

 

Місцезнаходження Товариства: 23700 Вiнницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул.50-рiччя СРСР, буд.15А.

Загальні збори відбудуться  30 березня 2012 р о 12 годині за місцезнаходженням Товариства, в приміщенні Актової зали адмінкорпусу  Товариства.

Реєстрація акціонерів почнеться об 11 год. і закінчиться об 11 год. 45 хв.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право  на участь у загальних зборах є 24 год. 26.03.2012 р.

                               Перелік питань, що виносяться на голосування :

  1. Звіт  Директора  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 р.
  2. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2011 р. та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Звіт Ревізора Товариства про діяльність в 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту Товариства за 2011 р.
  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.
  7. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого в 2011 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ ( тис.грн) :

         Показник

         Період

             Показник

        Період

   звіт

поперед

      звіт

    поперед

Усього активів

177,4

102,5

Статутний капітал

9,1

9,1

Основні засоби

154,3

94,3

Довгострокові зобов”язання

    0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

0

       0

Поточні зобов”язання

    62,6

44,3

Запаси

4,6

4,4

Чистий прибуток  за рік

 56,6

17,3

Сумарна дебіторська заборгованість

18,0

3,5 

Середньорічна кількість акцій

5220

5220

Грошові кошти та їх еквіваленти

 0,5

0,2

Кількість викуплених власних акцій  (шт.)

0

0

Непокритий збиток

   205,9

262,5

Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп

0

0

Власний капітал

114,8

58,2

Чисельність працівників

        4

4

 

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті «Бухгалтерія» в робочі дні з 10 до 13 години  та за наявності паспорта, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів є Директор Товариства Спеней Павло Павлович. Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику акціонера - паспорт та доручення. Зміни щодо питань, включених до порядку денного, можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Телефон для довідок: (04334) 2-53-87.

Наглядова рада.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені Цінні папери України №37 від 28.02.2012 р.

 

 

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.