«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2011

E-mail Печать PDF

                                                                                                                                Додаток 2

                                                                                                            до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25                                                                                                                                                                                                                         «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

                                                       ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

                                           суб’єкта малого підприємництва 

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

 

01

Підприємство

 ПрАТ "Гайсинагротехсервіс"

 

за ЄДРПОУ

 

00902101

Територія

 Вінницька обл

 

за КОАТУУ

 

0520810100

Організаційно-правова форма господарювання

 Акціонерне товариство

 

за КОПФГ

 

230

Орган державного управління

 

 

за КОДУ

 

 

Вид економічної діяльності

 Здавання в оренду власного нерухомого майна

 

за КВЕД

 

70.20.0

Середня кількість працівників

 4

 

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

Адреса

 вул. 50 річчя СРСР,15А, м. Гайсин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Баланс

Форма № 1-мс

 

Код за ДКУД

 

1801006

 

на _31 грудня_____ 2011   р.

 

 

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

030

 

94,3

 

 

 154,3

 

первісна вартість

031

 

 606,9

 

 

 677,3

 

знос

032

 

512,6

 

 

523,0

 

Інші необоротні активи

070

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

080

 

94,3

 

 

 154,3

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Запаси

100

 

 4,4

 

 

4,6

 

Дебіторська заборгованість за товари,роботи,послуги:              
чиста реалізаційна вартість   160        1,0           5,0   
первісна вартість   161        1,0          5,0  
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом   170        1,4         1,4  

Поточна дебіторська заборгованість

210

 

1,1

 

 

11,6

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

 

 

 

 

в національній валюті

230

 

 0,2

 

 

 0,5

 

у тому числі в касі

231

 

 

 

 

 

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

260

 

8,1

 

 

23,1

 

III. Витрати майбутніх періодів   270      0,1        

Баланс

280

 

102,5

 

 

 177,4

 

                                       

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітал

300

 

9,1

 

 

9,1

 

 

Додатковий капітал   320       311,6         311,6    

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

(-262,5)

 

 

(-205,9)

 

 

Усього за розділом I

380

 

58,2

 

 

 114,8

 

 

II. Цільове фінансування

430

 

 

 

 

 

 

 

III. Довгострокові зобов’язання

480

 

 

 

 

 

 

 

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

12,1

 

 

 18,5

 

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

 

0,6

 

 

зі страхування

570

 

 

 

 

 

 

 

з оплати праці*

580

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

 32,2

 

 

 43,5

 

 

Усього за розділом IV

620

 

44,3

 

 

62,6

 

 

Баланс

640

 

 102,5

 

 

177,4

 

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за __рік___ 20 11___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2-мс

 

 

 

 

 

 

Код за ДКУД

 

1801007

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

 

202,2

 

 

 

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(                                 )

(                                )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 – 020)

030

 

202,2

 

 

 

 

Інші доходи

040

 

0,6

 

 

 

 

Разом чисті доходи (030 + 040)

070

 

202,8

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

(            82,5          )

(                                )

Інші операційні витрати   090 (           63,5           )  
у т.ч. единий податок 10%   091 9,6  

Інші витрати

100

(            0,2           )

(                                )

у тому числі:

101

 

 

 

 

 

 

 

102

(                                 )

(                                )

Разом витрати (080 + 100)

120

           146,2

 

       

Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120)

130

 

          56,6

 

 

 

 

Податок на прибуток

140

(                                 )

(                                )

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

145

 

 

Чистий прибуток (збиток) (130 – 140 – 145 )

150

 

56,6

 

 

 

 

                         

 

 

 

Керівник                                                            _________                                      Спеней П.П.                                                     

Головний бухгалтер                                         _________                                      Кальник В.Г.                                                                                                                     

 

 

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.