Підсумки голосування за результатами річних загальних зборів від 26.04.2018 р.

Печать

Розміщено 11.05.2018 р.

 

26 квітня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Гайсинагротехсервіс» за наступним ПОРЯДКОМ   ДЕННИМ:

1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

4.Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік.

5.Затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.

6.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.

7.Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2017 фінансового року.

8.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

10.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

11.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

12.Обрання членів наглядової ради.

13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 4 008 (чотири тисячі вісім), що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Акціонери, акції яких не враховуються при голосуванні на загальних зборах, не реєструвались для участі у загальних зборах. Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворуму для проведення зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Підсумки голосування по першому питанню:

«За» – 4 008 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по другому питанню:

«За» – 4 008 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по третьому питанню:

«За» – 4 008 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте. Підсумки голосування по четвертому питанню:

«За» – 4 008 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте. Підсумки голосування по пятому питанню:

«За» – 4 008 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по шостому питанню:

«За» – 4 008 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по сьомому питанню:

«За» – 4 008 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте. Підсумки голосування по восьмому питанню:

«За» – 4 008 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте. Підсумки голосування по девятому питанню:

«За» – 4 008 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте. Підсумки голосування по десятому питанню:

«За» – 4 008 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте. Підсумки голосування по одинадцятому питанню:

«Проти» – 4 008 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення не прийняте.

Підсумки голосування по дванадцятому питанню:

«Участі не брали» – 4 008 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення не прийняте.

Підсумки голосування по тринадцятому питанню:

«Участі не брали» – 4 008 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення не прийняте.